Home Contact Info Winkelwagentje Help Sitemap
 

Klantenservice

zoeken in:    Trefwoord: 
Home » Help » Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Moederfiets": de onderneming met de handelsnaam "Moederfiets", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Hilversum onder dossiernummer 32078987;

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden;

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Moederfiets door of via Moederfiets binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.


2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Moederfiets zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hilversum.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Moederfiets worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Moederfiets worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Moederfietsingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen op de website van Moederfiets zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangsbevestiging heeft ontvangen. Indien Moederfiets de aankoopprijs van het Product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, dan zal Moederfiets u hiervan onmiddelijk schriftelijk in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Moederfiets mede te delen.

3.2 De overeenkomst tussen Moederfiets en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van Moederfiets door het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Moederfiets;
(b) na controle van het bestelformulier op de juistheid van de daarin vermelde gegevens op de "Bestellen" icon heeft geklikt op de website van Moederfiets.
en nadat Moederfiets uw bestelling heeft geaccepteerd.

3.3 Nadat Moederfiets uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per brief) bericht (de "Ontvangsbevestiging"). Deze Ontvangsbevestiging bevat in ieder de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het Product dat door u gekocht is;
(b) de prijs van het product;
(c) de verzend-, en administratiekosten;
(d) eventuele andere kosten;
(e) uw naam, klantnummer en afleveradres;
(f) de voorraadstatus van het Product;
(g) het ordernummer van de overeenkomst;
(h) de betaalwijze.

3.4 De administratie van Moederfiets geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Moederfiets verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Moederfiets verrichte leveringen.

3.5 Moederfiets is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Moederfiets dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Moederfiets bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Moederfiets.

4.4 Indien Moederfiets haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Moederfiets om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Moederfiets gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Moederfiets.


5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal tien (10) werkdagen, of zoveel dagen als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Moederfiets. Deze termijn gaat in:
(a) op het moment van bestellen, als u het Product onder rembours ontvangt;
(b) op het moment dat Moederfiets uw betaling heeft ontvangen, indien u betaalt middels een éénmalige machtiging;
(c) op het moment dat Moederfiets uw betaling heeft ontvangen, indien u betaalt na ontvangst van een factuur.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook door Moederfiets overschreden wordt, dan zal Moederfiets u hiervan direct schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Moederfiets te ontbinden. U dient dit schriftelijk aan Moederfiets te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u op grond van een overschrijding van de levertijd wordt ontbonden, zal Moederfiets, binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw schriftelijk bericht aan u terugbetalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Moederfiets verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


7. Recht op retour

7.1 Nadat u het door u bestelde Product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met Moederfiets te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Moederfiets te melden. U dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar Moederfiets. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening.

7.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Moederfiets ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Moederfiets binnen veertien (14) dagen nadat Moederfiets het door uw geretourneerde Product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 Moederfiets behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is gebruikt, of door uw schuld (anders dan die van Moederfiets of de leverancier van het Product) is beschadigd.

7.5 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Moederfiets schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Moederfiets u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Moederfiets heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclames

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 8.2 Indien binnen dertig (30) dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen kunt u Moederfiets schriftelijk (via fax, brief of e:mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product.

8.3 Indien u Moederfiets vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, zal Moederfiets er zorg voor dragen dat het Product binnen tien (10) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het transport van het Product komen voor rekening van Moederfiets, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Moederfiets niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. Moederfiets zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.

9. Garanties

9.1 Op de door Moederfiets geleverde Producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Moederfiets ziet er op toe dat het Product bij u afgeleverd wordt conform de richtlijnen die fabrikanten opnemen in hun garantiebepalingen. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door Moederfiets serieus in behandeling worden genomen.

10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Afdeling Consumenten van Moederfiets (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 Moederfiets zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Moederfiets zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten


11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Moederfiets, dan wel tussen Moederfiets en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Moederfiets, is Moederfiets niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Moederfiets.


12. Persoonsgegevens

12.1 Moederfiets zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.


13. Diversen

13.1 Indien u aan Moederfiets schriftelijk opgave doet van een adres, is Moederfiets gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Moederfiets schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Moederfiets gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Moederfiets deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Moederfiets in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Moederfiets vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Moederfiets is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.